Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Denna plan, som antogs av Kommunfullmäktige 2013, innehåller ett antal långsiktiga mål som framför allt handlar om att minska energianvändningen och att fasa ut fossila bränslen.

I dagsläget har det mesta vi gör en direkt eller indirekt klimatpåverkan genom utsläpp av växthusgaser. Det handlar om vårt boende, våra resor, maten vi äter och varor vi konsumerar med mera. Den dominerande växthusgasen är koldioxid. Vi kan konstatera att utsläppen av koldioxid i Lidköping minskar men inte i tillräcklig takt. Transporterna står för största delen av utsläppen.

Ett stort antal åtgärder har genomförts sedan Plan för Energi och klimat antogs 2013. Värt att notera är att många av åtgärderna syftar till att göra invånarna medvetna om vikten av att förändra beteenden. Kommunen genomför också många åtgärder för att göra ett mer hållbart beteende möjligt.

Vi vet att det kan ta lång tid innan genomförda åtgärder visar sig i konkreta resultat. Ett tydligt exempel är våra resmönster. Resandet med kollektivtrafiken ökar stadigt men bilen som transportsätt är helt dominerande (74 procent) enligt den resvaneundersökning som har gjorts. Andelen personbilar som drivs med förnybart bränsle är mycket liten. Antal personbilar i Lidköping och antal körda mil per invånare visar en markant ökning i Lidköping under de senaste femton åren.

Husen som byggs i dag är betydligt mer energieffektiva än de äldre husen. Energieffektiviseringen i det äldre fastighetsbeståndet verkar gå alltför långsamt för att målen ska kunna nås. Vi ser ingen tydlig nedåtgående trend för energianvändningen i småhus för hushållsel eller uppvärmning. Elanvändningen per person i flerbostadshus minskar dock.

Statistiken indikerar en relativt stor minskning av elanvändningen inom industrin.

Projekt EKP
Uppdaterad: 2018-03-05