Hållbar resursanvändning

Sverige är ur ett globalt perspektiv ett land i framkant när det kommer till vår hantering av avfall och hur vi bedriver vår återvinning. Medvetenheten ökar kring vad som behöver göras i samhället för att värna om miljön och en hållbar framtid. Men vi kan bli bättre. För att utveckla den hållbara resursanvändningen i Lidköping behöver vi tillsammans se över vår användning och försöka hitta möjligheter till förbättring.

Vår syn på avfall tar sin utgångspunkt i EU:s avfallshierarki. Avfallshierarkin är även känd som avfallstrappan Tankesättet som den förmedlar bör vi ha i åtanke när vi gör våra dagliga val - både som individer, organisationer eller företag. Avfallstrappan består av fem steg, Minimera, Återanvända, Återvinna, Energiutvinna och Deponera.

Mål

Andel återvinning

Mål MP.2.3

År 2020 ska andelen avfall som samlas in för återvinning, inklusive biologisk behandling vara minst 45 procent.

Biologisk behandling matavfall

Mål MP.2.4

År 2020 ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och energi tas till vara.

Fosforåtervinning

Mål MP.2.5

Senast 2025 ska fosforn i slammet från Lidköpings avloppsreningsverk tas tillvara och återföras som växtnäring till produktiv mark utan att detta medför en exponering för föroreningar som riskerar att vara skadliga för människor eller miljö.

Viljeinriktningar

Resursanvändning

Viljeinriktning MP.2.6

Låta avfallstrappan genomsyra vår resursanvändning.

Främja insamling av matavfall från företag

Viljeinriktning MP.2.7

Främja insamling av organiskt avfall från verksamheter såsom storkök, restauranger och butiker för biologisk behandling så att växtnäring och energi tas till vara.

Kretslopplösingar och resurseffektivitet nytt reningsverk

Viljeinriktning MP.2.8

Främja kretsloppslösningar och resurseffektivitet vid byggnation av nytt reningsverk.

Huvudområde MP.2
Uppdaterad: 2019-09-20