Kommunen som föregångare

Självklart har vi alla ansvar för miljön och det är genom samarbete som vi når våra mål. Vår nästa stora utmaning är att växla upp kommunens miljöarbete så att det får ett större genomslag i Lidköping.

Kommunen skulle i större utsträckning kunna vara en pådrivande kraft och möjliggörare för kommuninvånare, företag och andra organisationer.

Det kan kännas övermäktigt att ta sig an miljöfrågorna - för var ska vi börja? Inom kommunkoncernen har vi bestämt oss för att börja med det som gör störst skillnad. Vi kallar det för våra betydande miljöaspekter.

Övergripande viljeinriktning

Ständiga miljöförbättringar

Övergripande viljeinriktning MP.4.7

Åstadkomma ständiga miljöförbättringar i samtliga verksamheter genom ledningssystemet.

Våra betydande miljöaspekter

Uppvärmning och elanvändning

Betydande miljöaspekt MP.4.1

Energi till kommunens byggnader används för uppvärmning och för övrig drift av byggnaden och de verksamheter som finns däri.

Transporter

Betydande miljöaspekt MP.4.2

Kommunens mål är att helt få bort de fossila drivmedlen i fordonsparken.

Kemikaliehantering

Betydande miljöaspekt MP.4.7

Användning av kemikalier är förenad med risker för både hälsa och miljö. Det är därför särskilt viktigt att fokusera på att barn och unga inte utsätts för påverkan från skadliga kemikalier.

Avfallshantering

Betydande miljöaspekt MP.4.3

Kommunens verksamheter ger upphov till relativt mycket avfall som vi bör hantera på ett föredömligt sätt. Vi har möjlighet att visa upp en sortering i olika fraktioner i våra offentliga miljöer som skolor, äldreboenden och idrottsanläggningar.

Samhällsplanering

Betydande miljöaspekt MP.4.4

Samhällsplanering är ett mycket viktigt verktyg för att skapa ett hållbart Lidköping.

Utbildning-kommunikation

Betydande miljöaspekt MP.4.5

Kommunen har stora möjligheter att kommunicera miljö. Vi kommunicerar genom att vara ett föredöme och verka som folkbildare och utbildare för kunder, brukar och medarbetare.

Upphandling

Betydande miljöaspekt MP.4.6

I kommunen använder och omsätter vi stora mängder material och energi genom våra inköp. Vid tecknande av avtal och varje inköp finns stora möjligheter att minska den negativa miljöpåverkan.

Huvudområde MP.4
Uppdaterad: 2019-09-05