Avfallshantering

Kommunens verksamheter ger upphov till relativt mycket avfall som vi bör hantera på ett föredömligt sätt. Vi har möjlighet att visa upp en sortering i olika fraktioner i våra offentliga miljöer som skolor, äldreboenden och idrottsanläggningar.

Viljeinriktningar

Resursanvändning

Viljeinriktning MP.4.3.1

Låta avfallstrappan genomsyra vår resursanvändning.

Återvinning

Viljeinriktning MP.4.3.2

Vara ett föredöme när det gäller avfallssortering och återvinning i verksamheterna.

Matsvinn

Viljeinriktning MP.4.3.3

Minska matsvinnet i alla led som går att påverka.

Värmeutvinning

Viljeinriktning MP.4.3.4

I första hand förbränna avfall för värmeutvinning när materialåtervinning inte är ett möjligt alternativ.

Betydande miljöaspekt MP.4.3
Uppdaterad: 2019-04-23