Samhällsplanering

Samhällsplanering är ett mycket viktigt verktyg för att skapa ett hållbart Lidköping.

Genom hållbar samhällsplanering har man möjlighet att minska den negativa påverkan inom många miljöområden. Kommunens samhällsplanering och byggande sker enligt Riktlinje för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande. Plan- och bygglagen och Miljöbalken ger ramarna för kommunens fysiska planering och det är kommunens mål och visioner (som finns samlade i Översiktsplanen) som styr planeringen.

Viljeinriktningar

Hållbart samhälle

Viljeinriktning MP.4.4.1

Planera för ett hållbart samhälle och skapa förutsättningar för att bygga långsiktigt hållbart.

Natur- och tätortsnära miljöer

Viljeinriktning MP.4.4.2

Planera och sköta kommunens natur- och tätortsnära miljöer så att det främjar den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i staden och på landsbygden.

Skogsbruk

Viljeinriktning MP.4.4.3

Bedriva kommunens eget skogsbruk hållbart där sociala värden och naturvärden har högre prioritet än virkesproduktion och ekonomisk avkastning.

Kompensation av viktiga ekosystemtjänster

Viljeinriktning MP.4.4.4

Överväga kompensation när miljöer med viktiga ekosystemtjänster tas i anspråk för exploatering.

Ekosystemtjänster i översiktsplaner

Viljeinriktning MP.4.4.5

Synliggöra ekosystemtjänsterna i översiktsplaner, detaljplaner, vägplaner och andra fall där det är relevant.

Områden med ekologiska/sociala värden

Viljeinriktning MP.4.4.6

Undvika exploatering av områden med höga ekologiska/sociala värden eller med högt odlingsvärde.

Betydande miljöaspekt MP.4.4
Uppdaterad: 2019-04-12