Upphandling

I kommunen använder och omsätter vi stora mängder material och energi genom våra inköp. Vid tecknande av avtal och varje inköp finns stora möjligheter att minska den negativa miljöpåverkan.

Kommunen har styrdokument för att säkra att vi handlar miljöanpassade varor och tjänster. När vi tecknar avtal med leverantörer ställer vi miljökrav enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier.

Mål

Miljömärkta livsmedel och Fairtrade

Mål MP.4.6.1

År 2020 ska andelen miljömärkta livsmedel och Fairtrade av totala mängden livsmedel (kronor) handlat av grossist vara minst 40 procent för hela kommunen.

Viljeinriktningar

Krav vid upphandling

Viljeinriktning MP.4.6.2

Ställa krav enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier vid upphandlingar och avrop enligt avtal.

Rutiner för avrop

Viljeinriktning MP.4.6.3

Skapa rutiner som gör det enklare att avropa miljöanpassade varor.

Livsmedel och klimatpåverkan

Viljeinriktning MP.4.6.4

Fortsätta att minska andelen livsmedel med hög klimatpåverkan.

Betydande miljöaspekt MP.4.6
Uppdaterad: 2019-08-30