Uppvärmning och elanvändning

Energi till kommunens byggnader används för uppvärmning och för övrig drift av byggnaden och de verksamheter som finns däri.

De allra flesta kommunala fastigheter är fjärrvärmeuppvärmda. Klimatpåverkan kommer indirekt av att det finns ett plastinnehåll i det avfall som förbränns. De sista fastigheterna som ligger utanför fjärrvärmenätet och som hade oljeeldning har fasats ut. Flera av de större oljepannorna har ersatts pelletseldning.

Fram till dess att vi eventuellt satsar på storskaliga lösningar som till exempel en solpark eller egna vindkraftverk är det viktigt att främja en förnybar elproduktion genom att säkerställa "grön el" i avtalen. Inom koncernen finns en elproduktion med cirka 70 procent förnybart ursprung. Den sker i ångturbiner hos Lidköping Energi AB. I dagsläget produceras ungefär 20 GWh varje år som till största delen används för interna behov.

Mål

Energianvändning i bostäder och lokaler

Mål MP.4.1.1

År 2020 ska energianvändningen per uppvärmd ytenhet i de bostäder och lokaler som förvaltas av kommunen, eller av kommunala bolag, ha minskat med 30 procent jämfört med 1995.

Elanvändning i lokaler

Mål MP.4.1.2

Elanvändningen i kommunens lokaler, räknat per ytenhet, ska ha minskat med 20 procent fram till 2020 jämfört med 2008.

Energieffektivitet i idrottsanläggningar

Mål MP.4.1.3

Fram till 2020 ska idrottsanläggningarna, betraktade som en enhet, vara 20 procent energieffektivare än 2010.

Energi per gatulampa

Mål MP.4.1.7

År 2020 ska energianvändningen per gatulampa vara 30 procent mindre än 2008.

Solenergi

Mål MP.4.1.4

År 2020 ska Lidköpings kommun äga anläggningar som producerar minst 600 MWh solenergi.

Viljeinriktningar

Energiförbättringar i byggnader

Viljeinriktning MP.4.1.5

Fortsätta att renovera och energiförbättra de äldre befintliga byggnaderna.

Hållbar nyproduktion av byggnader

Viljeinriktning MP.4.1.6

Optimera ytorna och nyproducera så hållbart det går utifrån både ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.

Förnybar energiproduktion

Viljeinriktning MP.4.1.7

Främja förnybar energiproduktion på alla sätt vi kan.

Reningsprocesserna inom vatten och avlopp

Viljeinriktning MP.4.1.8

Optimera och energieffektivisera reningsprocesserna inom vatten- samt avloppsreningsverken.

Installera solceller

Viljeinriktning MP.4.1.9

Fortsätta att installera solceller på lämpliga kommunala fastigheter.

Betydande miljöaspekt MP.4.1
Uppdaterad: 2019-09-05