Miljötillståndet i Lidköping

Här redovisas miljötillståndet i Lidköping. Genom ett stort antal indikatorer kan du följa miljöutvecklingen i kommunen.

Tema

Klimat

Huvudområde MTL.1

Utsläppen av växthusgaser inom kommunens gränser har minskat med 24 procent sedan 1990. Medeltemperaturen och årsnederbörden i Lidköping har ökat.

Luft

Huvudområde MTL.2

Generellt är luftkvaliteten god i Lidköping. Halterna av kvävedioxid, partiklar och flyktiga organiska ämnen har minskat och ligger under nationella miljömål.

Energi

Huvudområde MTL.3

Energianvändningen i Lidköping har minskat med drygt tio procent sedan 2009 och samtidigt har produktionen av förnyelsebar energi ökat.

Trafik

Huvudområde MTL.4

Antalet bilar och körsträckorna per invånare ökar i Lidköping. Samtidigt har också antalet kollektiva resor ökat kraftigt och år 2016 var rekordhög.

Natur

Huvudområde MTL.5

Drygt två tredjedelar av invånarna i Lidköping har tillgång till grönområden inom 300 meter ifrån bostaden. Antalet flygfärdiga havsörnsungar var rekordhög 2016.

Vatten

Huvudområde MTL.6

Fosforhalten i kommunens vattendrag har minskat och år 2016 blev Västra Götaland Årets fosforlän.

Miljögifter och skadliga ämnen

Huvudområde MTL.7

Lidköping klarar alla gränsvärden för metaller i avloppsslam. Mängden bly och kadmium som uppmätts i Lidköpings reningsverk har minskat.

Avfall och återvinning

Huvudområde MTL.8

Den totala mängden hushållsavfall har ökat i Lidköping. Den största delen av kommunens hushållsavfall går till förbränning medan 25 procent går till materialåtervinning.

Företag och verksamheter

Huvudområde MTL.9

Antalet miljöcertifierade företag har minskat i Lidköping. År 2016 var det 53 miljöcertifierade företag i kommunen.

Kontakt

Projekt MTL
Uppdaterad: 2018-11-06