Avfall och återvinning

Den totala mängden hushållsavfall har ökat i Lidköping. Den största delen av kommunens hushållsavfall går till förbränning medan 25 procent går till materialåtervinning.

Att förebygga uppkomsten av avfall är det översta steget på avfallstrappan, EUs avfallshierarki. Därefter kommer återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och sist deponering. Att förebygga uppkomsten av avfall är också prioriterat i de nationella miljömålen och i den nationella avfallsplanen.

Den totala mängden hushållsavfall och mängden insamlat farligt avfall har ökat i Lidköping. Den största delen av kommunens hushållsavfall går till förbränning medan 25 procent går till materialåtervinning. Andelen avfall som går till deponi har minskat procentuellt sett i förhållande till övriga behandlingsmetoder (dock har den totala mängden deponerat avfall ökat). Kommunen har ännu inte någon insamling av matavfall men håller just nu på att utreda hur detta skulle kunna göras på bästa sätt. 77 procent av invånarna är nöjda med kommunens nuvarande system för avfallssortering

Avfallsmängder

Hushållsavfall

Indikator MTL.8.1

Total mängd hushållsavfall (kg/person)

Farligt avfall

Indikator MTL.8.2

Mängd insamlat farligt avfall (kg/person)

Behandlingsmetoder och materialåtervinning

Behandlingsmetoder

Indikator MTL.8.3

Behandlingsmetoder för hushållsavfall.

Materialåtervinning

Indikator MTL.8.4

Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.

Förpackningar och tidningar

Indikator MTL.8.5

Mängd insamlade förpackningar och tidningar per invånare

Matavfall till biologisk behandling

Indikator MTL.8.6

Andel av uppkommet matavfall som går till biologisk återvinning

Nöjda invånare

Indikator MTL.8.7

Andel kommuninvånare som är nöjda eller mycket nöjda med kommunens system för avfallssortering

Nationella mål

Huvudområde MTL.8
Uppdaterad: 2018-08-23