Luft

Generellt är luftkvaliteten god i Lidköping. Halterna av kvävedioxid, partiklar och flyktiga organiska ämnen har minskat och ligger under nationella miljömål.

Exponering av partiklar och kvävedioxid kan bland annat ha negativa effekter på luftvägarna. Kväveoxider bidrar också till försurning och övergödning av mark, skog och vatten. De dominerande källorna till höga halter av partiklar (PM10) är slitage av vägbeläggning, bromsar och däck. Kvävedioxid uppkommer vid all typ av förbränning, exempelvis från biltrafik, energianvändning och energiproduktion.

Generellt är luftkvaliteten god i Lidköping. Samtliga indikatorer, det vill säga kvävedioxid, partiklar och flyktiga organiska ämnen har minskat och ligger under nationella miljömål.

Indikatorer

Årsmedelvärde kvävedioxid

Indikator MTL.2.1

Årsmedelvärde av kvävedioxid på Mellbygatan.

Partiklar PM10

Indikator MTL.2.2

Års- och månadsmedel av partikelhalten PM10 på Kållandsgatan.

Partiklar PM2,5

Indikator MTL.2.3

Års- och månadsmedel av partikelhalten PM2,5 på Kållandsgatan i Lidköping (gaturum) under år 2013.

Utsläpp av flyktiga organiska ämnen

Indikator MTL.2.4

Utsläpp av flyktiga organiska ämnen (NMVOC) i Lidköping.

Nationella mål

Huvudområde MTL.2
Uppdaterad: 2018-07-11