Miljögifter och skadliga ämnen

Lidköping klarar alla gränsvärden för metaller i avloppsslam. Mängden bly och kadmium som uppmätts i Lidköpings reningsverk har minskat.

Miljögifter är ämnen som har en skadlig inverkan på miljön när de släpps ut. De är giftiga, långlivade, tas upp av levande organismer och har en förmåga att spridas i miljön. Fortfarande saknas mycket kunskap om vilka egenskaper hos kemikalier och föroreningar som påverkar människors hälsa och miljön. Vissa kemiska ämnen har dock välkända negativa effekter på både vår hälsa och miljön.

Bly, kvicksilver och kadmium är tre metaller som ger stor skada på vår miljö och vår hälsa. Ett sätt att följa förekomsten av miljögifter i samhället är att mäta halterna i reningsverkens avloppsslam. I Lidköping klaras alla gränsvärden för metaller i avloppsslam. Mängden bly, kadmium och kvicksilver som uppmätts i Lidköpings reningsverk har minskat.

Ekologisk odling innebär en minskad kemikalieanvändning och bidrar till en ökad biologisk mångfald. I Lidköping odlas 12 procent av åkerarealen ekologiskt. Andelen ekologiska livsmedel i kommunorganisationen ligger på 30 procent.

Metaller

Bly i avloppsslam

Indikator MTL.7.1

Mängden bly i avloppsslamet i Lidköpings avloppsreningsverk.

Kvicksilver i avloppsslam

Indikator MTL.7.2

Mängden kvicksilver i avloppsslamet i Lidköpings avloppsreningsverk.

Kadmium i avloppsslam

Indikator MTL.7.3

Mängden kadmium i avloppsslamet i Lidköpings avloppsreningsverk.

Förorenade områden

Åtgärdsstatus förorenade områden

Indikator MTL.7.4

Åtgärdsstatus för förorenade områden med mycket stor risk eller stor risk enligt MIFO-klassningen.

Livsmedel

Andel miljömärkta livsmedel

Indikator MTL.7.5

Andel miljömärkta livsmedel

Ekologisk odling

Indikator MTL.7.6

Andel omställd åkermark med miljöstöd för ekologisk odling.

Nationella mål

Huvudområde MTL.7
Uppdaterad: 2018-11-06