Natur

Drygt två tredjedelar av invånarna i Lidköping har tillgång till grönområden inom 300 meter ifrån bostaden. Antalet flygfärdiga havsörnsungar var rekordhög 2016.

För att nå en ekologiskt hållbar utveckling är det grundläggande att skydda den biologiska mångfalden. Med en rik variation av växter, djur och fungerande ekosystem omkring oss, bevarar vi även en god livsmiljö för oss människor. Att skydda land- och vattenområden bidrar till bibehållen biologisk mångfald, sammanhängande ekosystem och minskad risk för undanträngning av naturen.

Förekomsten av fåglar kan användas som en indikator för biologisk mångfald. Bland måsfåglar och tärnor såg man en positiv trend från 1994 men antalet har återigen minskat de senaste åren och år 2016 observerades 5 000 fåglar färre än genomsnittet för inventeringsperioden. Istället har havsörnar och fiskgjusar haft en positiv trend där antalet flygfärdiga havsörnsungar var rekordhög 2016.

Andelen skyddad natur har ökat marginellt sedan 2000. Drygt två tredjedelar av invånarna i Lidköping har tillgång till grönområden inom 300 meter ifrån bostaden.

Markanvändning

Markanvändning inom kommunen

Indikator MTL.5.1

Markanvändningen inom kommunen

Höga naturvärden

Måsfåglar

Indikator MTL.5.2

Antal revirhävdande måsfåglar kring Vänerns fågelskär.

Flygfärdiga havsörnsungar

Indikator MTL.5.3

Antalet flygfärdiga havsörnsungar vid Vänern totalt.

Fiskgjusar

Indikator MTL.5.4

Antalet häckningar per år av Fiskgjusar samt antal ungar som överlevde.

Andel skyddad natur

Indikator MTL.5.5

Andel skyddad natur i Lidköping

Miljöcertifierad skog

Indikator MTL.5.6

Andel FSC-certifierat skogsbruk

Tillgång till natur

Tillgång till grönområden

Indikator MTL.5.7

Andel av tätortsbefolkningen i Lidköping som har tillgång till grönområden inom 300 meter.

Nöjda invånare

Indikator MTL.5.8

Andel kommuninvånare som är nöjda med tillgången till natur, grönområden och parker.

Nationella mål

Huvudområde MTL.5
Uppdaterad: 2018-11-06