Trafik

Antalet bilar och körsträckorna per invånare ökar i Lidköping. Samtidigt har också antalet kollektiva resor ökat kraftigt och år 2016 var rekordhög.

Vägtrafikens utsläpp påverkar klimatet, bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. Bilarnas avgaser, buller och slitagepartiklar har stora hälsoeffekter.Trafiken tar naturresurser och utrymme i anspråk. Utvecklingen inom transportområdet kommer därför att ha en avgörande betydelse i arbetet för att nå flera av miljökvalitetsmålen.

Antalet bilar och kommuninvånarnas körsträckor ökar i Lidköping. Samtidigt har också antalet kollektiva resor ökat kraftigt sedan de satsningar som genomfördes 2010. År 2016 var antalet kollektiva resor rekordhögt. Den positiva trenden för miljöbilar avstannade 2016.

Vägtrafik och fordon

Antal personbilar

Indikator MTL.4.1

Antal personbilar per 1 000 invånare

Andel miljöbilar i trafik

Indikator MTL.4.2

Andel miljöbilar i trafik

Personbilar per drivmedel

Indikator MTL.4.3

Antal personbilar fördelade efter drivmedel

Körsträcka med personbil

Indikator MTL.4.4

Antal körda mil per invånare.

Kollektivtrafik och cykling

Antal resande med kollektivtrafik, tätort

Indikator MTL.4.6

Antal resande med kollektivtrafik i Lidköpings stadstrafik.

Antal resor med cykel

Indikator MTL.4.7

Antal cykelresor i genomsnitt per timme.

Gång- och cykelvägar

Indikator MTL.4.8

Antal kilometer gång- och cykelvägar (ackumulerat)

Färdsätt för resa

Indikator MTL.4.9

Det huvudsakliga färdsättet för resa i Lidköping.

Färdsätt för resa under 10 kilometer

Indikator MTL.4.10

Det huvudsakliga färdsättet för resa under 10 kilometer i Lidköping.

Nöjda invånare

Indikator MTL.4.11

Andelen nöjda kommuninvånare gällande tillgången till olika transportmöjligheter.

Nationella mål

Huvudområde MTL.4
Uppdaterad: 2018-11-06