Vatten

Fosforhalten i kommunens vattendrag har minskat och år 2016 blev Västra Götaland Årets fosforlän.

För att nå en ekologiskt hållbar utveckling är det grundläggande att bevara den biologiska mångfalden och friska ekosystem i vatten. Detta är en av förutsättningarna för en god livsmiljö och välfärd för oss människor.

Lidköpings vatten präglas av övergödning på grund av belastning av näringsämnen. Viktiga källor till övergödningen i Lidköping är jordbruk och enskilda avlopp. Men under de senaste åren kan man se att totalfosforhalten i vattendragen har minskat och år 2016 blev Västra Götaland utsett till Årets fosforlän av projektet Greppa näringen tack vare länets arbete med att minska lantbrukets läckage av fosfor till sjöar och vattendrag.

Vattenstatus

Badvattenkvalitet på kommunens badplatser

Indikator MTL.6.1

Antal badplatser per kvalitetsklass.

Miljöproblem ytvatten

Totalfosfor vattendrag

Indikator MTL.6.2

Årsmedelvärde av totalfosfor, vattendrag

Totalfosfor sjöar

Indikator MTL.6.3

Totalfosforhalten (augusti/september) för sjöarna Ullersund och Kävelstocken.

Metaller i vattenmossa

Indikator MTL.6.4

Halten av bly, kvicksilver och kadmium i vattenmossa i Lidan.

Nationella mål

Huvudområde MTL.6
Uppdaterad: 2018-11-06