Naturens tjänster

Vi människor är beroende av så kallade ekosystemtjänster från naturen eftersom de är en av grunderna för vår välfärd. Exempel på ekosystemtjänster som vi får gratis varje dag är produktion av mat, bioenergi, rening av luft och vatten, pollinering samt klimatreglering.

Vår utmaning ligger i att värna om de värdefulla naturmiljöer som vi redan har samtidigt som vi ska återskapa och restaurera miljöer som det råder brist på. En viktig del i detta är att binda samman eller minska avståndet mellan grön- och vattenstrukturer i landskapet. Det ger förutsättningar för att ha kvar och förstärka den biologiska mångfalden som ger oss fler gratistjänster från naturen. Fler gröna och blåa områden nära våra bostäder ger en trivsam boendemiljö och främjar folkhälsan. Staden innehåller också stora arealer med trädgårdar, som bidrar till ekosystemtjänster.

Viljeinriktningar

Ekosystemtjänster

Viljeinriktning MP.3.1

Främja ekosystemtjänster i staden och på landsbygden.

Grön- och vattenstruktur

Viljeinriktning MP.3.2

Skapa en sammanhängande grön- och vattenstruktur.

Biologisk mångfald i stad och landsbygd

Viljeinriktning MP.3.3

Planera och sköta kommunens natur- och tätortsnära miljöer så att det främjar biologisk mångfald i staden och på landsbygden

Attraktiva naturområden och vattenleder

Viljeinriktning MP.3.4

Skapa attraktiva naturområden och vattenleder för friluftsliv, rekreation och avkoppling.

Hållbart skogsbruk i kommunen

Viljeinriktning MP.3.5

Bedriva kommunens eget skogsbruk hållbart där sociala värden och naturvärden har högre prioritet än virkesproduktion och ekonomisk avkastning.

Väredefulla naturområden

Viljeinriktning MP.3.6

Verka för ett långsiktigt bevarande av och förbättrad tillgänglighet till värdefulla naturområden.

Vattenreglering av Vänern

Viljeinriktning MP.3.7

Arbeta för en mer anpassad vattenreglering av Vänern som motverkar igenväxning av stränderna och skärgården.

Skydda känsliga naturområden

Viljeinriktning MP.3.8

Undvika negativa störningar i känsliga naturområden.

Tillgängliga grön- eller vattenområden

Viljeinriktning MP.3.9

Planera för att det finns tillgängliga grön- eller vattenområden om minst 1 hektar som innehåller kvaliteter för rofylldhet, naturupplevelser, lek och umgänge inom 300 meter från bostäder, förskolor och skolor i tätorterna.

Restaurerade områden med värdefulla naturtyper

Viljeinriktning MP.3.10

Öka antalet restaurerade områden med värdefulla naturtyper (till exempel våtmarker, sandstränder, rinnande vattendrag, betesmarker och slåtterängar).

Huvudområde MP.3
Uppdaterad: 2020-02-26