Sund livsmiljö

Området "en sund livsmiljö" omfattas av flera av Sveriges nationella miljömål. Vi vill ha en hälsosam
inomhusmiljö, det vi äter och dricker ska vara av god kvalitet och luften vi andas ska vara ren. Vi ska
dessutom kunna njuta av naturen i vår omgivning.

Delområden

Luft

Delområde MP.1.1

I Lidköping har vi en relativt bra luftkvalitet och klarar miljökvalitetsnormerna med god marginal.

Vattenkvalitet

Delområde MP.1.2

Lidköping ska nå upp till miljökvalitetsnormen för vatten i sjöar och vattendrag enligt EU:s ramdirektiv.

Markvalitet

Delområde MP.1.3

Det finns förorenade områden i Lidköping från tidigare industriella verksamheter. Vid exploatering för nybyggnation av bostäder och nedlägging av industrier bevakar kommunen att föroreningar inte sprids så de kan orsaka problem för människor eller miljö.

Sund inomhus- och utomhusmiljö

Delområde MP.1.4

Stora framtida utmaningar för oss är att minska spridningen i miljön av skadliga ämnen och arbeta för att få bort de skadliga ämnen vi har idag i inomhus- och utomhusmiljön.

Nedskräpning

Delområde MP.1.5

Satsa på att motverka nedskräpning så att andelen kommuninvånare som är nöjda med renhållningen av parker allmänna platser ökar.

Huvudområde MP.1
Uppdaterad: 2020-02-07