Uppföljning av kommunens egna verksamheter

De indikatorer som finns här sammanfattas årligen i ett så kallat styrkort som rapporteras till Kommunfullmäktige.

Syftet med detta är att ge en övergripande bild av hur kommunkoncernen arbetar med energi-, klimat- och miljöfrågor inom den egna verksamheten och hur detta arbete går. Den här delen utgör ett av underlagen till Strategisk Plan och Budget i Lidköping.

Huvudområden

Målet ser ut att uppnåsBedömning år 2015

Huvudområde MLS.0 Sammanvägning av status i de prioriterade målområdena
Ansvarig organisation
  • Hållbar samhällsutveckling
Kontakt
Uppföljning MLS
Uppdaterad: 2017-04-25